Pomniki przyrody w gminie Jemielno (pow. górowski).

Tereny gminy Jemielno leżą w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim. Zachodnią granicę gminy stanowi meandrująca na odcinku ponad 18 km rzeka Odra. W strukturze użytkowania gruntów przeważają obszary rolnicze (46%), duży udział mają tu lasy (41%). Brak większego przemysłu oraz duże obszary leśne sprzyjają bogactwu przyrodniczemu gminy, jednak lista tutejszych pomników jest krótka. Ochroną pomnikową objęto 5 drzew: 4 dęby szypułkowe i 1 lipę szerokolistną.

Jedyna w gminie pomnikowa lipa szerokolistna rośnie przy ogrodzeniu cmentarza położonego na północ od centrum Jemielna, obok drogi 334 do nieczynnej przeprawy promowej w Chobieni.

GPS N 51°31’44.26″ , E 16°32’25.34″

Okaz mierzy w obwodzie 320 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

Na obszarze leśnym (oddz. 545l) położonym na południe od Jemielna zlokalizowany jest pomnikowy dąb szypułkowy (dojazd do granicy lasu możliwy jest od przysiółka Świerki).

GPS N 51°30’31.46″ , E 16°32’09.54″

Dąb posiada pień o obwodzie 431 cm, wysokość okazu 23 metry.

W zarośniętym parku w Daszowie otaczającym zrujnowany pałac, rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 435 cm i wysokości 20 metrów.

GPS N 51°33’27″ , E 16°36’02″

W tym samym parku wyróżnia się piękny buk w odmianie czerwonolistnej, warty objęcia ochroną pomnikową.

W kompleksie leśnym koło Daszowa rosną 2 pomnikowe dęby szypułkowe. Bliżej wsi znajduje się okaz o obwodzie 475 cm i wysokości 23 metry. Rośnie na skraju lasu (oddz. 491p), przy cieku wodnym.

GPS N 51°33’42″ , E 16°35’32″

W głębi lasu (oddz. 441h), przy skrzyżowaniu dróg leśnych, rośnie drugi pomnikowy egzemplarz. Mierzy 377 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 28 metrów. Na mapach to miejsce opisywane jest jako Gąsior.

GPS N 51°34’25″ , E 16°33’22″