Pomniki przyrody w gminie Jemielno (pow. górowski).

Tereny gminy Jemielno leżą w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim. Zachodnią granicę gminy stanowi meandrująca na odcinku ponad 18 km rzeka Odra. W strukturze użytkowania gruntów przeważają obszary rolnicze (46%), duży udział mają tu lasy (41%). Brak większego przemysłu oraz duże obszary leśne sprzyjają bogactwu przyrodniczemu gminy, jednak lista tutejszych pomników jest krótka. Ochroną pomnikową objęto 5 drzew: 4 dęby szypułkowe i 1 lipę szerokolistną.

Jedyna w gminie pomnikowa lipa szerokolistna rośnie przy ogrodzeniu cmentarza położonego na północ od centrum Jemielna, obok drogi 334 do nieczynnej przeprawy promowej w Chobieni.

GPS N 51°31’44.26″ , E 16°32’25.34″

Okaz mierzy w obwodzie 320 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

Na obszarze leśnym (oddz. 545l) położonym na południe od Jemielna zlokalizowany jest pomnikowy dąb szypułkowy (dojazd do granicy lasu możliwy jest od przysiółka Świerki).

GPS N 51°30’31.46″ , E 16°32’09.54″

Dąb posiada pień o obwodzie 431 cm, wysokość okazu 23 metry.

W zarośniętym parku w Daszowie otaczającym zrujnowany pałac, rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 435 cm i wysokości 20 metrów.

GPS N 51°33’27″ , E 16°36’02″

W tym samym parku wyróżnia się piękny buk w odmianie czerwonolistnej, warty objęcia ochroną pomnikową.

W kompleksie leśnym koło Daszowa rosną 2 pomnikowe dęby szypułkowe. Bliżej wsi znajduje się okaz o obwodzie 475 cm i wysokości 23 metry. Rośnie na skraju lasu (oddz. 491p), przy cieku wodnym.

GPS N 51°33’42″ , E 16°35’32″

W głębi lasu (oddz. 441h), przy skrzyżowaniu dróg leśnych, rośnie drugi pomnikowy egzemplarz. Mierzy 377 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 28 metrów. Na mapach to miejsce opisywane jest jako Gąsior.

GPS N 51°34’25″ , E 16°33’22″

Pomniki przyrody w gminie Wołów.

Gmina miejsko – wiejska Wołów leży w odległości ok. 40 – 50 km na północny zachód od Wrocławia, w zakolu Odry, która stanowi jej południową i zachodnią granicę. Administracyjnie stanowi część województwa dolnośląskiego oraz powiatu wołowskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają tereny rolnicze (49%), lasy stanowią 41% powierzchni. Bogate walory przyrodnicze gminy zostały podkreślone utworzeniem w 1994 r. Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” (80% powierzchni PK leży na terenach gminy Wołów). Mimo tego lista pomników przyrody gminy Wołów jest stosunkowo krótka. W rejestrze figuruje 9 pomnikowych drzew i 3 głazy narzutowe. W mieście – siedzibie władz gminnych i powiatowych, pomnikiem przyrody jest piękny platan klonolistny. Rośnie on w parku przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw Komendy Powiatowej Policji.

GPS N 51°20’12″ , E 16°38’34″

 

Platan mierzy w obwodzie 588 cm, wysokość drzewa 29 metrów.

Na starym cmentarzu ewangelickim w pobliskiej wsi Uskorz Mały pomnikiem przyrody jest … morwa biała. Na Dolnym Śląsku tylko 2 morwy białe objęto ochroną pomnikową (druga rośnie w Świdnicy).

GPS N 51°19’38″ , E 16°40’40″

Tutejszy okaz mierzy w obwodzie aż 407 cm (najstarsza morwa w Sulechowie ma 425 cm), wysokość drzewa 20 metrów. Mimo sędziwego wieku drzewo nadal owocuje.

Olbrzymi dąb szypułkowy rośnie na skraju lasu (oddz. 249f), przy cieku wodnym, ok. 350 m od drogi Proszkowa – Gródek.

GPS N 51°23’04″ , E 16°46’02″

Ten najgrubszy w gminie dąb mierzy w obwodzie 640 cm, wysokość okazu 30 metrów.

W pobliskich Siodłkowicach pomnikiem przyrody jest miłorząb dwuklapowy. Rośnie w centrum wsi, tuż przy zabudowaniach folwarcznych.

GPS N 51°23’22″ , E 16°45’02″

Pień tego okazu mierzy w pierśnicy 350 cm, wysokość drzewa 22 metry.

W zachodniej części Starego Wołowa istnieje park z wieloma sędziwymi drzewami. Pomnikiem przyrody jest tu ponoć jesion wyniosły o obwodzie 412 cm, jednak ze względu na brak oznakowania i stan zaniedbania parku (w lecie istna dżungla) nie udało mi się go jednoznacznie zidentyfikować.

Przy drodze Wrzosy – Rudno, obok stawów hodowlanych, rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe. Pierwszy o obwodzie 485 cm rośnie po prawej stronie drogi.

GPS N 51°21’35″ , E 16°34’44″

Drugi o obwodzie 477 cm rośnie nad brzegiem stawu , po lewej stronie drogi, w odległości ok 100 m od pierwszego.

GPS N 51°21’33″ , E 16°34’41″

Dość trudna do odnalezienia jest pomnikowa sosna pospolita „Matka”. Rośnie przy leśnej drodze (oddz. 238a) na południe od wsi Dębno, niedaleko stawów hodowlanych.

GPS N 51°19’07″ , E 16°32’17″

Okaz mierzy w obwodzie 292 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm rośnie w lesie (oddz. 360f), przy drodze prowadzącej od wsi Prawików w kierunku starej przeprawy promowej na Odrze.

GPS N 51°14’13″ , E 16°30’07″

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Wołów reprezentują 3 głazy narzutowe leżące w Wołowie oraz na terenach leśnych przy miejscowościach Miłcz i Sławowice. Zostały dokładnie opisane w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Wołów„.